Regulamin Strony Internetowej wenaart.pl

I Postanowienia ogólne

1. Pracownia Plastyczna Aurora ul.Pierwszych Osadników, 84-210 Choczewo NIP: 588-175-16-47 , REGON: 220487948 zwana dalej „Usługodawcą”/Sprzedawcą zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej.
3.Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę/Sprzedawcę
usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej i jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Umożliwienie korzystania ze Strony Internetowej jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną
przez Usługodawcę?sprzedawcę
4.Oferowanie wyroby na Stronie Internetowej , katalogu są wykonywane w ręczny sposób, są rękodziełem. Specyfika wykonania wyrobów jednej z serii, stwarza możliwość nieznacznych różnic w wyrobach, które wynikają ze specyfiki produkcji.
5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej jest zobowiązany
zapoznać się z Regulaminem Strony internetowej. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
6. Za pośrednictwem Strony Internetowej Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. przedstawia i umożliwia przeglądanie katalogu produktów Usługodawcy
b. daje możliwość przeglądania noclegów ,polecanych przez Usługodawcę nad morzem
c. daje możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów
zamieszczanych na Stronie Internetowej, przez Usługodawcę.

II Definicje

1.Usługodawca – będąca właścicielem Strony internetowej. Izabela Urbowska Pracownia Plastyczna Aurora ul.Pierwszych Osadników 51, 84-210 Choczewo NIP: 588-175-16-47 , REGON: 220487948
2.Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej), który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z usług Strony Internetowej.
3.Strona Internetowa – strona internetowa pod nazwą www.wenaart.pl, dostępna pod adresem internetowym www.wenaart.pl, prowadzona przez Usługodawcę.
4.Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Plastyczna Aurora ul.Pierwszych Osadników, 84-210 Choczewo NIP: 588-175-16-47 , REGON: 220487948
6.Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów produktu/wyrobu przedstawionego na Stronie Internetowej.
7.Produkt /Wyrób- zaprezentowana na Stronie Internetowe rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6.Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7.Regulamin – Regulamin Strony Internetowej.

III Wymagania techniczne

1.Do prawidłowego i pełnego korzystania ze Strony Internetowej, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 13 lub Chrome 83lub FireFox 76 lub Opera 68 lub Microsoft Edge lub nowszych, obsługującą technologie cookies. Korzystanie ze Strony Internetowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
2.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Użytkownika strony w celu poprawnego działania Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkownika.

IV Informacje ogólne

1.Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę nie zakłada się konta Użytkownika.
2.Korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie
z prawem,postanowieniami Regulaminu,także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
3.Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.
4.Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Stronie Internetowej są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.Usługodawca informuje, że zawarte na Stronie Internetowej informacje mają charakter
informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
6.Usługobiorca przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę,wszelkich dostępnych dla niego środków, nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed niedozwolonymi działaniami osób trzecich. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
7.Ceny podane na Stronie Internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

V Zasady składania zamówienia

Użytkownik/Konsument może złożyć zamówienie poprzez kontakt z Usługodawcą w następujący sposób:
a. e-mailem na adres dostępny na Stronie Internetowej
b. kliknięcie przycisku „Skontaktuj się z nami”
c. telefonicznie na numer telefonu dostępny na Stronie Internetowej.

VI Oferowane metody dostawy i płatności.

Użytkownik, konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru :
a. przesyłka pocztowa,
b. przesyłka kurierska
c. odbiór osobisty dostępny pod adresem:Choczewo ul.Pierwszych Osadników 51
Użytkownik/Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:
b. płatność przelewem na konto Usługodawcy/ Sprzedawcy

VII Prawo odstąpienia od umowy

a. Konsument, użytkownik może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listownie na adres siedziby Usługodawcy albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Strony Internetowej.
b. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Użytnikowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
c. Konsument/Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Wyrobu,także koszty zwrotu Produktu/Wyrobu jeśli ze względu na swój charakter Produkt,/Wyrób ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
d. Klient zwracając towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany towar, tak aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.
e.Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy.
f. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
g.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII Reklamacje

a.W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z umową Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym i powinien zawiadomić Sprzedawcę o tej niezgodności.
b. Reklamacje należy przesłać listownie do siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres adres e-m Strony Internetowej
c.Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, a gdy dla oceny niezgodności towaru z umową konieczne było dostarczenie reklamowanego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania go przez Sklep.
d.W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy, jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca na podstawie ustaleń z Klientem zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne Na Stronie Internetowej.
e. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona.

 IX Ochrona Prywatności

Szczegóły ochrony prywatności i danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności link tutaj

X Postanowienia końcowe

1.Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej.
2.W przypadku zmiany Regulaminu Klient/Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie Internetowej wraz ze wskazaniem dokonanych zmian.
3.W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę/Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Należy tego dokonać przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty opublikowania zmian Regulaminu na Stronie Internetowej.
4.Niepowiadomienie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.Wszelkie spory związane ze świadczeniami wynikającymi z umów zawartych w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne. W sporach z przedsiębiorcami właściwym będzie sąd dla siedziby Sprzedawcy.